אקסקל » חדשות » חדשות בארץ » שיפור היערכות העורף למקרי חירום ואסונות וקביעת המקורות התקציביים ליישום החלטה זו


שיפור היערכות העורף למקרי חירום ואסונות וקביעת המקורות התקציביים ליישום החלטה זו


שיפור היערכות העורף למקרי חירום ואסונות וקביעת המקורות התקציביים ליישום החלטה זו

מחליטים : בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1577 מיום 15.04.2007 והחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/43 מיום 19.12.2007:

היערכות העורף לחירום - 350 מיליון ש"ח לשנים
2012-2011 על פי המפורט בסעיפים 4-2 להלן:

1. להגדיל את סעיף הוצאות החירום האזרחיות (סעיף 16 בתקציב המדינה) ב270- מלש"ח בשנים
2012-2011, כמפורט בנספח א' להחלטה שלהלן.

2. להיערך לרעידות אדמה:

א. לתקן את החלטת הממשלה מספר 28 מיום 20.4.2009, ולקבוע כי השר זאב ב. בגין יעמוד בראש ועדת השרים לעניין היערכות לטיפול ברעידות אדמה וזאת לתקופת ביניים, עד לקבלת החלטה בדבר המשך כפיפות רשות החירום הלאומית (להלן - רח"ל) למשרד הביטחון. שר התשתיות הלאומיות יהיה חבר ועדת השרים.

ב. לקבוע כי תקציב הוועדה הבינמשרדית להיערכות לרעידות אדמה (להלן "ועדת ההיגוי") יהיה 15 מלש"ח בשנה בכל אחת מהשנים 2015-2011.

(1) סכום זה יתוקצב בתקנה תקציבית נפרדת בתקציב משרד ראש הממשלה.

(2) בהמשך להחלטת הממשלה מספר 28 הנ"ל, יובהר כי האחריות לתקצוב ההצטיידות של משרדי ממשלה להתמודדות עם רעידת אדמה היא באחריות המשרדים הנוגעים בדבר, בתיאום עם רח"ל.

(3) החלטה מספר רעד/5 של ועדת השרים לעניין היערכות לטיפול ברעידות אדמה מיום 20.9.2010 מבוטלת לאור האמור בהחלטה זו.

(4) להורות לשר הפנים להביא בתוך 30 יום לדיון במועצה הארצית לתכנון ולבניה את הצעת הוועדה המקצועית מטעם שר הבינוי והשיכון (כמפורט בנספח ב' שלהלן) בדבר שינויים בתמ"א 38 במגמה לקדם את יישום התכנית בהתאם למטרותיה.

3. להורות למשרד הביטחון ולצה"ל לחזק את מערך הכבאות של פיקוד העורף.

א. להטיל על שר הביטחון לחזק את מערך הכבאות של פיקוד העורף ולהקצות למטרה זו 50 מלש"ח בסעיף 16 לתקציב המדינה לשנים 2012-2011, אשר ישמשו להצטיידות ולאימון כוחות המילואים. שר הביטחון יגבש תוכנית הצטיידות של מערך הכבאות ויציגה לראש הממשלה בתוך 45 יום. תקציב זה אינו כולל תחזוקה שוטפת של המערך ושמירה על הכשירות מעבר לשנים האמורות.

ב. שר הביטחון יבחן את נהלי העבודה הקיימים שבין מערך הכבאות של פיקוד העורף לבין שירותי הכבאות ויעשה בהם תיקונים ככל הדרוש.

ג. שר הביטחון יביא לידיעת הממשלה נוהל, שיגבש בתיאום עם ראש המנהלה להקמת מערך הכבאות הארצי המוקמת לפי סעיף 9 להלן (להלן - המינהלה), להפעלת מערך זה גם לצורכי כיבוי אש אזרחיים בשגרה ובחירום.

שדרוג מערך הכבאות - 350 מילון ש"ח על פי המפורט בסעיפים 5 ו6- להלן:

4. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1904 מיום 4.7.2010, להקצות 250 מלש"ח נוספים לצורך זה בשנים
2011-2.

א. ראש המנהלה יגבש תוכנית הצטיידות בשני שלבים:

(1) 100 מלש"ח שיוקצו באופן מיידי.

(2) 150 מלש"ח נוספים יועברו במועד שייקבע בהתאם לדרישת השר לביטחון הפנים, בתיאום עם שר האוצר ובאישור ראש הממשלה, ובהתאם לתוכנית שיציג ראש המנהלה ובשים לב להתקדמות בהקמת המערך הארצי.

ב. הציוד שיירכש במסגרת תקציב זה יהיה עפ"י סטנדרט ארצי שייקבע ע"י ראש המנהלה וירשם
על-שם המדינה, ככל שקיים לגביו מרשם על פי דין. עד להקמת המערך הארצי, ראש המנהלה יקבע את אופן חלוקת הציוד לאיגודי הכבאות ומחלקות הכיבוי, ואופן השימוש בהם ע"י כוחות כיבוי אש. בהיבטי ניהול הציוד, אופן תחזוקתו ומימון התפעול, יתאם ראש המנהלה את הנהלים עם החשב הכללי במשרד האוצר.

5. להטיל על שר הביטחון להציג לראש הממשלה חלופות להקמת יכולת כיבוי אש מהאוויר בחיל האוויר בתוך 14 ימים.

א. החלופות שיציג משרד הביטחון תתייחסנה להישענות על כלי טיס קיימים של חיל האוויר, הסבת כלי טיס קיימים, לאפשרויות חכירה ורכישה של מטוסים ומסוקים, להיבטי שיתוף פעולה עם מדינות אחרות, לעלויות, ללוחות הזמנים להקמת היכולת וליכולת כיבוי האש מהאוויר בלילה. כמו כן, תהיה התייחסות בחלופות לכשירות המטוסים וצוותי הכיבוי.

ב. לטובת הפעלת יכולת כיבוי האש מהאוויר יוקצו 100 מלש"ח למשך שנתיים אשר יתוקצבו בתחום פעולה נפרד בסעיף הוצאות חירום אזרחיות. ההיערכות תושלם באופן שיכולת כיבוי האש מהאוויר תהיה כשירה מבצעית החל ממרץ 2011. נהלי הפעלת היכולת האווירית יתואמו עם ראש המנהלה.

ג. החלופות האמורות מטרתן לתת מענה ביניים לשנים 2011-2 עד להקמת מענה קבוע שדיון על תקציבו יתקיים בנפרד.

6. משרדי הממשלה המקבלים תקציבים במסגרת החלטה זו אחראים לרכישת הציוד החיוני, כפי שיוגדר על ידם, עד ליום 1.6.2011. שר הביטחון, השר לביטחון הפנים ושר הפנים יעבירו למנכ"ל משרד ראש הממשלה בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו, את רשימת הציוד שהוגדר על ידם כחיוני, ואת הפעולות שבכוונתם לבצע על מנת לבצע את הרכישה בלוח הזמנים האמור.

הקמת מערך כבאות ארצי

7. העברת נציבות הכבאות וההצלה ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים

א. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה של נציבות הכבאות וההצלה ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים. להביא החלטה זו לידיעת הכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(11) לחוק הממשלה,
התשס"א2001-. סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו לאחר קבלת אישור הכנסת לאמור בסעיף קטן (ב) להלן.

ב. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר משר הפנים לשר לביטחון הפנים את הסמכויות על פי החוקים שלהלן:

1. חוק שירות הכבאות, התשי"ט1959-
(להלן-חוק הכבאות) למעט סעיף 16 לחוק הכבאות, ואולם הסמכויות הנתונות לשר הפנים על פי הסיפא של סעיף 16(ג) לחוק הכבאות (והמתייחסות לאישור השר לאומדן ההוצאות לשירותי כבאות של כלל רשויות הכבאות, לרבות מקומות שהם מחוץ לתחומה של רשות מקומית ושהשר החליט שיש לקיים בהם שירותי כבאות) יועברו לשר לביטחון הפנים.

2. חוק איגודי ערים, התשט"ו1955- לעניין איגודי ערים לכבאות בלבד ואולם לא יפעיל השר לביטחון הפנים את סמכותו לפי סעיף 12 לחוק איגודי ערים, התשט"ו1955- אלא בהסכמת שר הפנים, בהיעדר הסכמה יכריע ראש הממשלה; הסמכויות ביחס לאיגודי ערים לעניינים אחרים ייוותרו בידי שר הפנים;

3. סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח1968-;

4. סעיף 19(ב) לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה1965-;

5. סעיף 2(א)(2) לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג1962-.

להביא סעיף זה לאישור הכנסת כנדרש בחוק.

ג. הודעה על החלטת הממשלה כאמור בסעיפים (א)
ו-(ב) לעיל תפורסם ברשומות, בהתאם לאמור בסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס"א2001-.

ד. עד השלמת הליך החקיקה והקמת המערך הארצי, כאמור בסעיפים 9 ו10- להלן, אחריות השר לביטחון הפנים תהיה במסגרת הסמכויות הנתונות לו בחקיקה הקיימת וביחס ישיר אליהן.

ה. לתקן את סעיף 1 להחלטת הממשלה מס' 2546 מיום 29.9.2002, בנושא פטור ממכרז (מינוי באמצעות ועדה לאיתור מועמדים) למשרת נציב ומפקח כבאות והצלה, כך שבכל מקום בסעיף שנאמר "מנכ"ל משרד הפנים" יבוא במקומו "מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים".

ו. בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט1959-, לתקן את התוספת כך שבמקום "נציב ומפקח כבאות והצלה במשרד הפנים" יבוא "נציב ומפקח כבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים".

8. להנחות את הממונה על התקציבים במשרד האוצר ליצור תחום פעולה ייעודי לנציבות הכבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים, ולהעביר לסעיף זה את תקני כוח האדם וכלל תקציב מערך הכבאות המופיע בתקציב משרד הפנים החל משנת התקציב 2011, ובכלל זה תקציב הפיתוח כאמור בהחלטת הממשלה מס' 1904 מיום 4.7.2010 והתקציב שאושר במסגרת החלטה זו.

9. להקים במשרד לביטחון הפנים מנהלה להקמת מערך הכבאות הארצי (להלן -"המנהלה" ו"המערך הארצי").

א. מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים יעמוד בראש המנהלה ועובדי נציבות הכבאות יהיו עובדי המנהלה.

ב. (1) להנחות את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, נציב שירות המדינה ואת ראש המנהלה לסכם בתוך 14 ימים את המבנה הארגוני של המנהלה, מעבר לעובדי נציבות הכבאות הקיימים, על-מנת שתוכל לקדם את הקמת המערך הארצי ולהפעיל את שירותי הכבאות. בהתאם לסיכום לגבי המבנה הארגוני, יפנה ראש המנהלה לנציב שירות המדינה בבקשה להסדיר את איוש התקנים הנוספים בדרך המהירה ביותר כדי לעמוד במשימות שהוטלו על המנהלה (רכש, גיוס, חקיקה וכו')

(2) למנהלה יתאפשר להסתייע ביועצים להכנת תכנית להקמת מערך הכבאות הארצית.

(3) התקציב הנוסף לשם ביצוע סעיף (ב) זה יהיה בהיקף של עד 5 מלש"ח מהתקציב האמור בסעיף 5.

ג. מנהלת ההקמה תפעל עד ליום הקמת המערך הארצי על פי חוק כאמור בסעיף 12 להלן.

ד. עד להקמת המערך הארצי וביטול איגודי הכבאות ומחלקות הכיבוי ברשויות המקומיות, ימשיכו הגורמים המוסמכים במשרד הפנים להפעיל את סמכותם על-מנת לוודא שהשתתפות הרשויות המקומיות המתחייבת על פי דין, בתקציב איגודי הערים ומחלקות הכיבוי תמשיך כסדרה.

ה. בעת חירום, ובכפוף לכל דין, ראש המנהלה באישור הממשלה, ינחה את פעילותם של כל הגורמים שיש להם יכולת כיבוי על מנת ליתן מענה אפקטיבי ומלא.

10. בהמשך לתזכיר חוק שירותי הכבאות וההצלה,
התשע"א2010-, שהופץ ע"י משרד הפנים ביום 22.12.2010, לאור החלטת ממשלה מס' 1904 ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 2101(חק/1191) מיום 18.7.2010 בנושא הצעת חוק שירות הכבאות והחילוץ, התשס"ט2009-, להקים צוות ממשלתי בראשות המשרד לביטחון הפנים לגיבוש ולליווי תהליך החקיקה, ולביצוע ההתאמות בתזכיר החוק, בין היתר לאור הוראות החלטה זו, ובשים לב למודל הפעלת המערך הארצי ולהירארכיה בו, כפי שיגבש ראש המנהלה, ובתיאום עם משרד האוצר לגבי הצרכים הנוספים הנדרשים להשלמת הקמת מערך הכבאות הארצי.

א. הצוות יכלול: מנכ"ל משרד לביטחון הפנים - יו"ר, נציב הכבאות וההצלה, נציג משרד הפנים, נציג משרד המשפטים, נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר, נציג הממונה על השכר במשרד האוצר, נציג נציבות שירות המדינה, נציג משרד הביטחון ונציג משרד ראש הממשלה. יובהר כי ראש המנהלה יוכל לצרף נציגי גורמים ממשלתיים נוספים בהתאם לשיקול דעתו.

ב. בהיבטי הפעלת מערך הכבאות הארצית ביחד עם "ארגוני העזר" האחרים, המשטרה וצה"ל בשגרה ובחירום, יתאם הצוות את העמדות מול השרים הרלוונטיים ככל שיידרש.

ג. הצוות יפעל להידברות עם איגודי הכבאות ונציגי הכבאים, וייתן את הדעת להערותיהם.

ד. להטיל על השר לביטחון הפנים לפעול להשלמת הליך החקיקה בכנסת לא יאוחר מאוקטובר 2011, ובהמשך להחלטת הממשלה מספר 1904 להשלים את הקמת מערך הכבאות הארצי עד סוף שנת 2012.

11. בתוך 45 ימים מקבלת החלטה זו ימסור השר לביטחון הפנים סטאטוס הקמת המנהלה לרבות בהיבטים המשפטיים, הארגוניים, התקציביים, התפעוליים והמבצעיים.

נושאים נוספים

12. לתקצב 100 מלש"ח בסעיף רזרבה ייעודי בתקציב משרד ראש הממשלה. הקצאת סכום זה לצורכי חירום שונים המופיעים בהחלטה זו טעונה את אישור ראש הממשלה, בתיאום עם שרי האוצר, הביטחון וביטחון הפנים. יודגש כי היערכות משרדי הממשלה היא במסגרת תקציבם וסמכויותיהם לפי כל דין.

13. להקים ועדה בין-משרדית בראשות רשות החירום הלאומית (רח"ל), ובהשתתפות נציגי המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל, צה"ל, כבאות והצלה, מד"א, משרדי התקשורת, הביטחון, הגנת הסביבה והאוצר וגופים נוספים כפי שייקבע ע"י רח"ל לבחינת חלופות למערכת תקשורת ושליטה ארצית לחירום. הוועדה תגיש לממשלה בתוך 120 יום את המלצותיה לעניין מערכת התקשורת האמורה, אומדן עלותה והעקרונות להפעלתה המשותפת על-ידי כלל משתמשיה.

14. לקבוע את המקורות התקציביים למימון החלטה זו:

א. לשם מימון סעיפי ההחלטה לעיל, להפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה של כל אחת משנות הכספים 2012-2011 בשיעור של 1.5% (כמפורט בטבלה המצורפת בנספח ג') ולהפחית את בסיס ההרשאה להתחייב בהתאם.

ב. תקציב הביטחון ישתתף במימון החלטה זו בהיקף של 100 מיליון ש"ח.

ג. ההפחתות האמורות בסעיף א' לעיל תבוצענה על אף האמור בהחלטות ממשלה קודמות, ולפיכך יחולו גם על תקציבים שהוקצו ליישום ההחלטות האמורות.

ד. על אף האמור בסעיף א' לא תבוצענה הפחתות בסעיפי תקציב שעניינם ביצוע חקיקה, שבה מוגדרים סכומי התקציב או שיעורי התקציב שיש להקצות לשם יישומה, ובסעיפי תקציב שנועדו למילוי מחויבות חוזית של הממשלה לביצוע הוצאה (לרבות הסכמי שכר והסכמים אחרים ולמעט התחייבות להוציא הוצאה לפי תעריפים הקבועים בחוק).

ה. בהתאם לאמור בסעיף א' לעיל להטיל על שר הרווחה והשירותים החברתיים ועל שר האוצר להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף סמכותם לפי סעיף 24(א) בחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה1985-, להפחית 3.7 מיליוני ש"ח מבסיס התקציב המנהלי של המוסד לביטוח לאומי בכל אחת משנות הכספים 2012-2011.

ו. להטיל על שר האוצר לפנות ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה בבקשה לפעול לצמצום הוצאות משרדיהם בבסיס התקציב של כל אחת משנות הכספים 2012-2011, וזאת בהתייחס לשיעור ההפחתות האמור בסעיף א' לעיל. להפחית את תקציב הכנסת ותקציב משרד מבקר המדינה לשנות הכספים 2012-2011 בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידם כאמור.

השר אלי ישי מודיע כי חברי סיעת ש"ס בממשלה מתנגדים להחלטה.

ראש הממשלה מודיע כי סוגיית פס"ח תידון בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי וכי הוא יקבע את הפורום אשר ידון בעניין רעידות אדמה.

נספח א'

חלוקת התקציב לתחומים השונים תבוצע ע"י משרד הביטחון בתיאום עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

א. רשויות מקומיות באמצעות משרד הפנים: מרכזי הפעלה ברשויות המקומיות, הקמת מרכזי חוסן וצח"י, אימון הגורמים השונים ברשויות המקומיות, והקמת גופי חירום ברשויות במידת הצורך.

ב. ציוד לפינוי מפונים שיירכש על ידי משרד הפנים בהיקף של לפחות 40 מיליון ש"ח.

ג. פיקוד העורף: צפירה והתרעה, מיגון, הסברה והדרכה של האוכלוסייה ואחזקת מרכיבי ביטחון.

נספח ב'

הצעת ועדה מקצועית מטעם שר הבינוי והשיכון מובאת לידיעת שרי הממשלה ואין בה כדי לחייב את חברי המועצה הארצית או את מי ממשרדי הממשלה:

1. היקף זכויות הבנייה המירבי שיאושר מכוח תמ"א 38, במחוז תל אביב ובמחוז מרכז, ברשויות מקומיות בדירוג 8 ומעלה במדד הסוציואקונומי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יעמוד על קומה וחצי, אשר לא תחרוג מקו ההיקף של הקומה שמתחתיה, למעט חריגות נחוצות על פי הדרישות הקונסטרוקטיביות של המבנה.

2. היקף זכויות הבנייה המרבי שיאושר מכוח תמ"א 38, ברשויות מקומיות שאינן מנויות בסעיף א' לעיל, יעמוד על 2.5 קומות, אשר לא יחרגו מקו ההיקף של הקומה שמתחתיה, למעט חריגות נחוצות על פי הדרישות הקונסטרוקטיביות של המבנה.

3. זכויות בנייה שאושרו מכוח תמ"א 38, כולן או חלקן, אשר לא נוצלו במגרש המקורי, וכן זכויות בנייה, כולן או חלקן, שאושרו במסגרת תוכנית מקומית לחיזוק מבנים שנעשתה על פי הוראות סעיף 23 לתמ"א 38, כולן או חלקן, ניתנות להעברה למגרש אחר שטרם החלה בניה בו (להלן - "המגרש המקבל"), בכפוף להגשת בקשה להיתר בנייה ביחס למגרש המקבל. הוועדה המקומית תאשר את הבקשה להיתר במגרש המקבל, על פי שיקול דעתה ובכפוף לכללים הבאים:

א. הוצאת היתר בנייה לגבי המגרש המקבל תתבצע רק לאחר השלמת ביצוע עבודות החיזוק במגרש המקורי.

ב. מתן זכות שימוע בפני הוועדה המקומית, קודם מתן היתר בניה במגרש המקבל, למי שעלול להיפגע כתוצאה ממתן זכויות באותו מגרש.

4. להרחיב את תחולת תמ"א 38, כך שתחול גם על בתים שנבנו לפני שנת 1992, ולקבוע בה כי בניית ממ"דים בבניינים אלה יזכו את היזמים בהטבות הניתנות מתוקף התמ"א.

* ההפחתה בבסיס תקציב משרד החינוך תהיה בשיעור של 0.25% בשנת 2011 ובשיעור של 0.75% נוספים בשנת 2012."
Прочитали: 570 человек
Рейтинг:

Оставить комментарий пользователям Вконтакте и Facebook


16-01-2011, 15:25

Информация
לקוחות בקבוצהГости, לא ניתן להשאיר תגובות בחדשות.
חדשות קהילה קווקזית

לוח שנה

«    אוקטובר 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31