אקסקל » חדשות » חדשות בארץ » חדשות פוליטיקאים בישראל » הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 20 בפברואר


הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 20 בפברואר


"בסוף השבוע החליט הנשיא אובאמה להטיל וטו על החלטה בגנות ישראל במועצת הביטחון. ישראל מעריכה את ההחלטה הזאת ואנחנו נשארים מחוייבים לקידום
השלום גם עם שכנינו באזור וגם עם הפלסטינים.

אני מאמין, שהחלטת ארה"ב מבהירה, שהדרך היחידה לשלום היא באמצעות משא ומתן ישיר, ולא באמצעות מהלכים וגופים בינלאומיים, שאמורים לעקוף את המשא ומתן הישיר.

הדבר היחיד או הראשון החשוב בכל משא ומתן שננהל הוא מרכיב הביטחון. מרכיב הביטחון הוא קריטי להסדרי שלום ואני חושב, שהיום אנחנו יכולים לראות באיזה אזור בלתי יציב אנחנו חיים, באזור שבו איראן מנסה לנצל את המצב שנוצר, כדי להרחיב את השפעתה ע"י העברת שתי ספינות מלחמה דרך תעלת סואץ. ישראל רואה בחומרה את הצעד האיראני הזה. צעד זה, כמו צעדים אחרים והתפתחויות אחרות, מחזקים דבר שאני אומר אותו - וחוזר ואומר אותו בשנים האחרונות - שצרכי הביטחון של ישראל יגדלו ושתקציב הביטחון של ישראל יצטרך לגדול בהתאם. כדי שנוכל לעמוד בזה, אנחנו מוכרחים לקדם את הכלכלה שלנו, לחזק אותה ולייצב אותה.

בשבוע שעבר, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על הצמיחה החדה בכלכלת ישראל ברבעון האחרון של שנת 2010. אנחנו כמובן מברכים על כך, אבל אנחנו יודעים, שכדי להשלים או להמשיך את המדיניות הזאת, אנחנו מוכרחים לשמור על מסגרת התקציב, לשמור על אחריות, לא לחרוג מזה. זה אחד מיסודות העוצמה של כלכלת ישראל.

לכן, היום אנחנו נעשה בדיוק זאת. אני מביא היום לממשלה הצעה, שלי ושל שר האוצר, שתואמה עם שרים אחרים, להפחית 10% מעלויות התחבורה הציבורית. קודם כל, זה דבר חברתי ראשון במעלה. מי משתמש בתחבורה ציבורית? לא אנשים שנמצאים בעשירון העליון. מי שמשתמש בתחבורה ציבורית הם מי שידו אינו משגת והוא רוצה ויכול להשתמש באוטובוסים וברכבות; בנוסף לזה, מעמד בינוני שלם, שיכול להימנע מהפקקים ולהיכנס לערים. אנחנו רוצים לעודד את זה. בנוסף לזה, אנחנו רוצים לשמור על איכות האוויר, לחסוך את זיהום הסביבה. זה מהלך חברתי, מהלך של הגנת הסביבה, מהלך טוב למדינת ישראל.

לכן, אנחנו מורידים היום ב10%- את תעריפי התחבורה הציבורית. מאין נשלם את זה? כי אנחנו שומרים על מסגרת התקציב. אנחנו נשלם את זה ע"י כך, שאנחנו נפחית מתקציבים אחרים, אבל לא נפחית ממשרדי החינוך, הרווחה והביטחון, כי בעת הזאת, אנחנו חייבים לשמור, כמובן, את סדר העדיפויות שלנו והוא מתבטא בכך, שאנחנו איננו מפחיתים למשרדים אלה.

אני חושב, שאנחנו נוהגים באחריות מפוכחת גם בתחום המדיני, גם בתחום הביטחוני, גם בתחום הכלכלי וגם בתחום החברתי."

ב. הממשלה אישרה בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959 את מינויו של שמעון אלקבץ לתפקיד מנהל מינהל תרבות ואמנות במשרד התרבות והספורט.

להלן עיקרי דברי ההסבר שהונחו לפני הממשלה בקבלת ההחלטה הנ"ל:-

שרת התרבות והספורט הציעה כי הממשלה תחליט על מינויו של שמעון אלקבץ לתפקיד מנהל מינהל התרבות ואמנות במשרד התרבות והספורט .

שמעון אלקבץ הוא בעל תואר ראשון במשפטים מהמכללה האקדמית למשפטים ברמת גן. עיתונאי, עורך ומנהל בעיתונות הכתובה, ברדיו ובטלוויזיה. בתפקידו האחרון היה מנכ"ל רדיו ירושלים 101FM.

ג. עוד דנה הממשלה בעניין המשך כהונתו של מר אלי אמיתי כמנהל רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים. השר להגנת הסביבה שטח בפני הממשלה את הנימוקים שהביאו אותו לבקש מהממשלה להפסיק את כהונתו של מר אלי אמיתי.

בעקבות הדיון שהתקיים בנושא, הנחה ראש הממשלה לנסות ולהגיע עוד במהלך הישיבה לפתרון מוסכם של הפסקת הכהונה. לקראת תום הישיבה התקבלה הודעה מבא כוחו של מר אלי אמיתי כי מר אלי אמיתי יפסיק את כהונתו כמנהל רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים ביום 20.7.2011.

ד. כמו-כן דנה הממשלה בישיבתה היום בעניין הגדלת הסובסידיה לתחבורה ציבורית וקביעת המקורות התקציביים ליישום החלטה זו. הממשלה החליטה:-

1. הגדלת הסובסידיה לתחבורה ציבורית

להנחות את שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר לבצע שינויים בתעריפי התחבורה הציבורית - בין היתר לשם הרחבת ההנחה על מחירי כרטיס לנסיעה למשך חודש ("חופשי-חודשי") בשיעור של 10% ולשם מתן הנחה של עד 10% בתעריפי הנסיעה בפריפריה ולשם שיפור השירות הניתן במטרופולינים – ובהתאם, לתקן את הצווים ולהגדיל את הסובסידיה לתחבורה ציבורית בסך של 300 מיליון שקלים חדשים.

2. מקור תקציבי

(1) להפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה בשנת הכספים 2011 בשיעור של 1% (כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א' להחלטה זו) ולהפחית את בסיס ההרשאה להתחייב בהתאם.

(2) להפחית בהתאם לסעיף 2(1) את תקציבי משרדי הממשלה בשנת הכספים 2012 (כמפורט בטבלה) ולהפחית את ההרשאה להתחייב בהתאם.

(3) ההפחתות האמורות בסעיפים 2(1) ו-2(2) יבוצעו על אף האמור בהחלטות ממשלה קודמות, ולפיכך יחולו גם על תקציבים שהוקצו ליישום ההחלטות האמורות;

(4) על אף האמור בסעיפים 2(1) ו-2(2) לא יבוצעו הפחתות בסעיפי תקציב שעניינם ביצוע חקיקה, שבה מוגדרים סכומי התקציב או שיעורי התקציב שיש להקצות לשם יישומה, ובסעיפי תקציב שנועדו למילוי מחויבות חוזית של הממשלה לביצוע הוצאה, לרבות הסכמי שכר והסכמים אחרים ולמעט התחייבות להוציא הוצאה לפי תעריפים הקבועים בחוק;

(5) להטיל על שר האוצר לפנות ליושב ראש הכנסת ולמבקר המדינה בבקשה לפעול לצמצום הוצאות הכנסת ומשרד מבקר המדינה, לפי העניין, בבסיס התקציב של שנת הכספים 2011 ולהפחית בהתאם את התקציב בשנת הכספים 2012, וזאת בהתייחס לשיעור ההפחתות האמור בסעיפים 2(1) ו-2(2). להפחית את תקציב הכנסת ואת תקציב משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 2011 ולהפחית בהתאם את התקציב לשנת הכספים 2012 בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידם כאמור.

(6) להפחית את בסיס תקציב הפיתוח של הכבישים הבינעירוניים בשנת הכספים 2011 בסך של 150 מליון שקלים חדשים במזומן ולהפחית ההרשאה להתחייב בהתאם. בשנת הכספים 2012 יופחת התקציב בהתאם.

להלן עיקרי דברי ההסבר שהונחו לפני הממשלה בקבלת ההחלטה הנ"ל:-

על מנת לעודד את השימוש בתחבורה ציבורית ולקדמה כאלטרנטיבה לרכב הפרטי, מוצע לבצע את הצעדים הבאים:

א. להפחית את מחירי כרטיס "חופשי חודשי" בתחבורה הציבורית בכ- 10%. כלומר, להוריד את המחיר הנקוב של כרטיסי ה"חופשי חודשי" באוטובוסים בשיעור של 10% ואת מחיר כרטיס החופשי חודשי ברכבת ממחיר של כ-26 נסיעות רגילות למחיר של כ-23 נסיעות רגילות. צעד זה צפוי לתמרץ נוסעים לעבור משימוש מזדמן באמצעי התחבורה הציבורית השונים לשימוש קבוע, במקום השימוש ברכב הפרטי.

ב. לתת הנחה לתעריפי הנסיעה בפריפריה בשיעור ממוצע של כ- 10%. הכוונה היא לשנות את מבנה התעריפים בפריפריה כך שיוזלו תעריפי הנסיעה בקווים המחברים בין ערי הפריפריה למטרופולינים תוך שמירה על תעריפים עירוניים מוזלים. צעד זה צפוי להוזיל את עלויות הנסיעה בעיקר בנסיעות הבינעירוניות המחברות את הפריפריה למטרופולינים ואף את תעריפי הנסיעה בערי הפריפריה ובין ישובי הספר לערים אלו.

ג. לבצע שינוי במבנה התעריפים במטרופולינים ובכך לאפשר מכירת כרטיסי מעבר בקווי הנסיעה המחברים בין הפרברים למרכזי המטרופולין. צעד זה יאפשר לנוסעים לבצע מעברים בין אוטובוסים ללא תשלום נוסף בתוך פרק זמן מוגבל (כשעה וחצי). בנוסף, במסגרת צעד זה יורחבו כרטיסי ה"חופשי–חודשי" כך שכל כרטיס יכלול קווים רבים יותר וכן יגדיל את אפשרויות הנסיעה בצורה משמעותית. האמור מתייחס בעיקר למטרופולין דן שכן שינויים דומים בוצעו במטרופולין ירושלים ובמטרופולין חיפה. עם זאת, במסגרת תוכנית זו מוצע להרחיב את גבולות המטרופולינים שבהם בוצעו השינויים, ובכך לכלול גם יישובים נוספים במטרופולין ירושלים ובמטרופולין חיפה. נוכח הניסיון הקיים, צעד זה צפוי להביא לגידול משמעותי בכמות הנוסעים בתחבורה הציבורית בשל שיפור הנגישות למערכת והפיכתה למערכת אינטגרטיבית המאפשרת נסיעה ממוצא ליעד בכרטיס אחד.

השינוי במחירים אינו נובע משינוי בסל התשומות, אלא נובע כל-כולו מהשינוי בסובסידיה, ולכן אין בהנחיית הממשלה משום פגיעה בעצמאות פעולתה של ועדת המחירים.

לשם מימון החלטת ממשלה זו, בנושא הפחתת עלויות בתחבורה הציבורית, ולשם עמידה במסגרות התקציב שנקבעו לשנים 2011-2012, מוצע להפחית 1% מבסיס תקציבי המשרדים בשנת הכספים 2011 ולהפחית בהתאם את תקציבי המשרדים בשנת הכספים 2012. סכומי ההפחתה מפורטים בטבלה שבנספח א'. הסטת המשאבים, כמתואר בגוף ההחלטה, מבטאת שינוי בסדרי העדיפות של הממשלה, כפי שאלו באים לידי ביטוי בתקציבה. חלופה זו מוצעת לממשלה, לאחר בחינה של מגוון חלופות, כשהיא מבטאת אחריות פיסקאלית, עקבית, עם חוק הפחתת הגירעון ומגבלת ההוצאה התקציבית, עם היעדים הפיסקאליים אותם התוותה הממשלה והכנסת לשנות התקציב 2012-2011 ומסייעת בהמשך יישום מדיניות כלכלית תומכת צמיחה.

בנוסף, כחלק מהצעדים הנדרשים לשם המימון של התוכנית המוצעת לעיל, מוצע לקצץ בתקציבי הפיתוח של רשת הכבישים הבינעירונית בהיקף של 150 מליון שקלים חדשים במזומן ולתקן את סך ההרשאה להתחייב בהתאם.

ה. לשם עמידה בתקרת הגירעון לשנים 2012-2011 הממשלה החליטה בהתאם לחוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, ולאור הורדת הבלו על הבנזין ב- 20 אגורות לליטר (באופן שהפחית את המחיר לצרכן ב-23 אגורות לליטר) ולשם מימון הפחתת הבלו על הבנזין גם בשנת 2012, כדלקמן:-

א. מתווה המס

להטיל על שר האוצר לגבש את הצעדים הנדרשים לאיזון פיסקאלי מלא בכל אחת משנות התקציב 2011 ו-2012, ולשם כך -

(1) לדחות בשנה אחת את מתווה הפחתת שיעורי מס ההכנסה ליחידים בשלוש המדרגות העליונות, באופן שגם בשנת המס 2012 יחולו שיעורי המס שחלו בשנת המס 2011 (30%, 33% ו-45%), ושיעורים אלו יופחתו כל שנה, החל בשנת המס 2013, בקצב ההפחתה שנקבע במתווה, כך שבשנת המס 2017 יסתיים מתווה ההפחתה (ושיעורי המס שיחולו בשלוש המדרגות העליונות יהיו 24%, 27%, ו-39%);

(2) להפיץ תזכיר חוק לפיו ישונה מתווה הפחתת שיעור מס החברות או הקובע שינוי אחר במשטר המס, והכל על מנת לשמור על איזון פיסקאלי מלא.

ב. חקיקה ליישום ההחלטה

(1) להנחות את שר האוצר -

א. להפיץ, בתוך 10 ימים, שני תזכירי חוק ליישום האמור בסעיפים א(1) ו-(2) לעיל;
ב. להפיץ את תזכירי החוק האמורים לשם קבלת הערות למשך תקופה של 10 ימים; מיד לאחר מכן להביא את התזכירים לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה, שמוסמכת בזאת לקבל החלטתה בעניין זה על דעת הממשלה;
ג. לבחון בשנית, טרם ההנחה על שולחן הכנסת של הצעת החוק לעניין יישום סעיף קטן א(2) לעיל, חלופות אפשריות לצעד זה, כולו או חלקו.

(2) לאחר אישור טיוטות החוק בוועדת השרים לענייני חקיקה, להטיל על מזכיר הממשלה -

1. לפנות לוועדת הכנסת על מנת לקצר את תקופת ההנחה לקריאה ראשונה לפי סעיף 113(ב) לתקנון הכנסת, ובמידת הצורך לקצר את תקופת ההנחה לקריאה שניה לפי סעיף 125 לתקנון הכנסת;
2. לפנות ליושב ראש הכנסת על מנת לקבוע סדרי דיון בכל אחת מהצעות החוק כך שהדיון בהצעות החוק יסתיים עוד בכינוס החורף של הכנסת.
להלן עיקרי דברי ההסבר שהונחו לפני הממשלה בקבלת ההחלטה הנ"ל:-

ביום 13 בפברואר 2011 חתם שר האוצר על צו להפחתת הבלו על הדלק ב 20 אגורות לליטר בשנת 2011 (כך שבהתחשב בהשפעת המע"מ הופחת המחיר לצרכן ב-23 אגורות לליטר). החלטה זו, משמעותה אובדן הכנסות בהיקף של כ-660 מיליון שקלים חדשים בשנת 2011. הפחתת הבלו בסכום האמור גם בשנת 2012 משמעותה אובדן הכנסות שנתי בסך של 760 מיליוני שקלים חדשים.

לשם עמידה בתקרת הגירעון לשנים 2011 ו-2012 בהתאם לחוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 ולאור אובדן ההכנסות הנובע מהצעדים האמורים, מוצע לדחות בשנה אחת את מתווה הפחתת מס ההכנסה על יחידים בשלוש המדרגות העליונות בלבד (החל מהכנסה שנתית בסך 168,841 שקלים חדשים), באופן שגם בשנת המס 2012 יחולו שיעורי המס שחלו בשנת המס 2011 (30%, 33% ו-45%), ושיעורים אלו יופחתו כל שנה, החל בשנת המס 2013, בקצב ההפחתה שנקבע במתווה, כך שבשנת המס 2017 יסתיים מתווה ההפחתה (ושיעורי המס שיחולו בשלוש המדרגות העליונות יהיו 24%, 27%, ו-39%). שיעור מס ההכנסה על הכנסות שנתיות שבין 103,721 שקלים חדשים לבין 168,840 שקלים חדשים ימשיך לרדת בשנים 2012 ואילך לפי המתווה המקורי (משיעור של 23% בשנת 2011 לשיעור של 18% בשנת 2015, כמפורט בטבלה מטה).בנוסף, שר האוצר יפיץ תזכיר חוק לפיו ישונה מתווה הפחתת שיעור מס החברות או ייקבע שינוי אחר במשטר המס, והכל על מנת לשמור על איזון פיסקאלי מלא כמו-כן, טרם הנחת הצעת החוק לעניין דחיית מתווה הפחתת מס החברות על שולחן הכנסת, יבחן שר האוצר חלופות אפשריות לצעד זה, כולו או חלקו, ויתקן את תזכיר החוק בהתאם ככל הנדרש.
הקפאת הפחתת שיעור מס החברות באחוז אחד, משמעותה צמצום הגירעון התקציבי בכ-700 מיליון שקלים חדשים (בחישוב שנתי). הקפאת הפחתת מס ההכנסה על יחידים בשלוש מדרגות ההכנסה העליונות בשנת 2012, משמעותה צמצום הגירעון התקציבי בכ- 800 מיליון שקלים חדשים.

לאחר השלמת תיקון החקיקה לעניין דחיית ההפחתה של שעורי המסים הישירים ובהתאם להכרזת ראש הממשלה ושר האוצר בדבר הפחתת הבלו על הבנזין ב-20 אגורות לליטר גם בשנת 2012, יורה שר האוצר בצו על ההפחתה כאמור.
Прочитали: 531 человек
Рейтинг:

Оставить комментарий пользователям Вконтакте и Facebook


21-02-2011, 10:20

Информация
לקוחות בקבוצהГости, לא ניתן להשאיר תגובות בחדשות.
חדשות קהילה קווקזית

לוח שנה

«    ספטמבר 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30